نخستین کنفرانس بین المللی تون ماهیان- سازمان اصلی
سازمان اصلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
Honorary Chairman
  • Prof. Dr. Mahmoud BAHMANI, Iranian Fisheries Sciences Research Institute (IFSRI), Iran
 
General Congress Coordinator  
  • Dr. Shahram DADGAR, Iranian Fisheries Sciences Research Institute (IFSRI), Iran
 
Head of Scientific Committee
  • Dr. Mahmoud HAFEZIEH, Iranian Fisheries Sciences Research Institute (IFSRI), Iran
 
Head of Organizing Committee
  • Dr. Ashkan AJDARI, Iranian Fisheries Sciences Research Institute (IFSRI), Iran
نشانی مطلب در وبگاه نخستین کنفرانس بین المللی تون ماهیان:
http://tfinc.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب